Návod

Vážený zákazník,

Skôr ako nainštalujete tepelné zariadenie TEZA®2000 a spustíte ho do prevádzky, prečítajte si pozorne celý návod na montáž a obsluhu.

 

 

OBSAH

 

 1. Základné technické informácie

 2. Rozmery tepelného zariadenia

 3. Montáž a inštalácia zariadenia

 4. Pripojenie prívodu kúrenia

 5. Pripojenie na elektrickú sieť

 6. Uvedenie zariadenia do prevádzky

 7. Nastavenie termostatu

 8. Servis

 9. Bezpečnosť

 10. Záruka

 11. Záručný list

 12. Schémy

 

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE

 

Tepelné zariadenie nesmú obsluhovať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými vedomosťami a skúsenosťami.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.

 

1- Elektrické pripojenie 1/N/PE ~ 230 V

2- Menovitý príkon 2000 W

3- Maximálny tlak 2,5 bar

4- Maximálna vypínacia teplota termostatu 90°C

5- Hmotnosť bez vody 2,7 kg

6- Elektrické krytie IP 40

7- Prevádzkový tlak 1,5 bar

 

2. ROZMERY TEPELNÉHO ZARIADENIA

 

Dĺžka – 350 mm, šírka – 100 mm, hĺbka – 40 mm

Vstupná rúra s vnútorným závitom G 1/2“

Výstupná rúra s vnútorným závitom G 1/2“

 

 

3. MONTÁŽ A INŠTALÁCIA TEPELNÉHO ZARIADENIA

 

Tepelné zariadenie je určené na použitie v domácnosti.

 

Inštaláciu zverte odborníkovi, ktorý má k tomu oprávnenie a ktorý dodrží všetky požiadavky

s inštaláciou a prevádzkou.

 

 

Zariadenie nasunieme do priloženého držiaka, ktorý sme umiestnili na stenu na ľubovoľné miesto,

napríklad ku dvom radiátorom tak aby sa dal jednoducho pripojiť prívod kúrenia.

Následne pripevníme na stenu termostat ktorý je súčasťou zariadenia a dbáme pri tom na to aby sme

nezalomili alebo inak nepoškodili kapilárnu rúrku termostatu. V opačnom prípade by bol termostat

nefunkčný a došlo by k prehriatiu, čím by sa prerušila poistka ohrievacieho telesa a zariadenie by bolo nefunkčné. Zariadenie možno použiť k radiátorom a pre podlahové kúrenie. Pri montáži viacerých zariadení, tieto umiestnime sériovo najlepšie nad seba.

 

 

4. PRIPOJENIE PRÍVODU KÚRENIA

 

 

Pripojenie prívodu kúrenia môže urobiť len pracovník, ktorý má k tomu oprávnenie, pričom inštalácia musí zodpovedať

platným normám, predpisom a požiadavkám v tomto návode.

 

Spiatočku od radiátorov alebo od podlahového kúrenie napojíme vždy len na spodnú vstupnú rúrku zariadenia a prívod k radiátorom alebo k podlahovému kúreniu vždy len na vrchnú výstupnú rúrku zariadenia. K tepelnému zariadeniu doporučujeme použiť 1/2“ šróbenia s guľovými ventilmi, ktoré okrem montáže a demontáže nesmú byť zatvorené. Tepelné zariadenie je dimenzované na 1/2“ rúru kúrenia a zohrieva cirkulujúcu vodu v systéme, preto by sme mali všade použiť 1/2“ rúry, ventily a iné príslušenstvo. K cirkulácii použijeme štandardné obehové čerpadlo, ktoré nastavíme na potrebnú hodnotu. Ďalej je potrebné použiť vyhovujúcu expanznú nádobu a pretlakový ventil s menovitým pretlakom max. 2,5 bar.

 

 

5. PRIPOJENIE NA ELEKTRICKÚ SIEŤ

 

Elektrické pripojenie zverte odborníkovi, ktorý má na to oprávnenie a ktorý zaručí dodržanie

všetkých bezpečnostných požiadaviek súvisiacich s inštaláciou a prevádzkou tepelného zariadenia.

 

Elektrická inštalácia musí zodpovedať platným predpisom a normám. Tepelné zariadenie je vybavené pohyblivým prívodom s vidlicou, ktorá sa musí pripojiť do zásuvky, ktorá je vybavená ochranným kontaktom a je napájaná so samostatným prívodom a so samostatným 10 A ističom.

 

 

6. UVEDENIE TEPELNÉHO ZARIADENIA DO PREVÁDZKY

 

Pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky je nutné skontrolovať, či je zariadenie

naplnené vodou.

Kontrolu naplnenia zariadenia vodou vykonáme pri otvorenom spodnom ventile ( vrchný necháme zatvorený) povolením vrchného šróbenia, dokiaľ nezačne vytekať voda, potom šróbenie naspäť utiahneme a otvoríme vrchný ventil. Zariadenie zapojíme do elektrickej zásuvky a termostat nastavíme na nižšiu hodnotu, napríklad na 40°C pri vypnutom obehovom čerpadle.

Po následnom zohriatí zariadenia je toto zariadenie pripravené na prevádzku.

 

 

 

 

 

7. NASTAVENIE TERMOSTATU

 

Za účelom optimálnej prevádzky je tepelné zariadenie vybavené termostatom, ktorý je možné nastaviť na požadovanú teplotu ohrievania vody. Neprekračujte teplotu 80°C.

Nastavenie teploty môžete vykonať pootočením gombíka termostatu na hodnotu od 0°C – 80°C.

Odpurúčaná teplota je 65°C, pri väčších teplotách by mohlo dôjsť k popáleninám.

Napríklad keď máme dom, ktorý má 5 miestností a 5 radiátorov, tak použijeme 3 tepelné zariadenia.

Prvé zariadenie nastavíme napríklad na 65°C, druhé a tretie zariadenie nastavíme podľa potreby.

Celý systém ešte môžeme doplniť priestorovým termostatom, ktorý nám bude vypínať všetky tepelné zariadenia alebo aj termostatickými hlavicami radiátorov.

 

 

8. SERVIS

 

 

Tepelné zariadenia TEZA® sú konštruované a montované s mimoriadnou starostlivosťou a je na nich vykonávaná celá séria skúšobných testov. Ak by napriek tomu došlo k ich poruche, odpojte prívod elektrického prúdu do zariadenia a kontaktujte servisného technika výrobcu.

 

 

9. BEZPEČNOSŤ

 

Tepelné zariadenie je napojené na striedavý prúd 230 V, čo je životu nebezpečné. V prípade neodborného zásahu môže dôjsť k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom.

Záručný servis a opravy môže vykonávať iba pracovník, ktorý bol vyškolený výrobcom.

Pre akúkoľvek inú osobu je zásah do zariadenia nebezpečný. Ak je sieťová šnúra poškodená,

musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa

predišlo nebezpečenstvu.

 

10. ZÁRUKA

 

Pri dodržaní pokynov uvedených v tomto návode a pri správnej montáži a používaní výrobku

zaručujeme, že bude mať po celú dobu záruky vlastnosti stanovené príslušnými technickými podmienkami. Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej dobe vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo neodvratnou udalosťou (napr. živelnou pohromou), bude spotrebiteľovi

výrobok bezplatne opravený. Pre výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy platia

príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

Výrobca tepelného zariadenia neručí za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, pripojením a obsluhou zariadenia.

 

 

Platnosť záruky:

 

Záručná doba na výrobok sa poskytuje odo dňa predaja (prípadne od jeho uvedenia do prevádzky) konečnému zákazníkovi v dĺžke 24 mesiacov na celý výrobok aj s príslušenstvom.

 

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bolo zariadenie v záručnej oprave.

 

Podmienky pre uplatnenie záruky:

 

 • správne vyplnený záručný list, s uvedením dátumu predaja, podpisom a pečiatkou predajne, (resp. s uvedením dátumu inštalácie, podpisom a pečiatkou odbornej firmy o uvedení zariadenia do prevádzky na náklady spotrebiteľa)

 • starostlivo uschovaný účet, dodací list alebo iný doklad o kúpe

   

Postup pri reklamácii:

 

V prípade poruchy zariadenia v záručnej dobe kontaktujte servisné stredisko a oznámte, ako sa chyba prejavuje. Spolu s tým uveďte aj typ zariadenia, výrobné číslo a dátum predaja

(zo záručného listu).

 

Pre správne posúdenie poruchy zariadenia je dôležité, aby servisný technik mohol pracovať so zariadením v podmienkach, v akých bolo inštalované a uvedené do prevádzky. V prípade poruchy preto nedemontujte zariadenie zo systému.

 

Vyčkajte na príchod servisného mechanika, ktorý závadu odstráni, alebo vykoná ďalšie opatrenia

smerujúce k vybaveniu Vašej reklamácie. Po zrealizovaní záručnej opravy servisný mechanik uvedie do záručného listu dátum opravy, svoj podpis a pečiatku.

 

 

Zánik záruky:

 • ak zákazník nemá záručný list

 • ak je zjavné, že závada bola spôsobená nesprávnou inštaláciou a pripojením zariadenia

 • ak zariadenie nebolo používané, udržiavané podľa prevádzkových predpisov a pokynov

uvedených v tomto návode

- ak bola vykonaná oprava v záručnej dobe servisnou firmou ktorá nemá oprávnenie

k opravám našich zariadení

- ak boli na zariadení vykonané neodborné úpravy alebo zásahy do jeho konštrukcie

- ak je poškodený štítok s výrobným číslom, alebo chýba

 

Za škody na zariadení, ktoré vzniknú v dôsledku prirodzeného opotrebenia, pri chemických

alebo elektrochemických vplyvoch, nepreberáme žiadne záruky.

 

Výrobca si vyhradzuje právo zmien, ktoré neovplyvnia funkčné a užitkové vlastnosti zariadenia.

 

Spracovanie odpadov zo starých prístrojov: Zariadenia nepatria do koša, ale je nutné ich

oddelene zbierať a likvidovať. Spracovanie odpadov zo starých prístrojov má odborný a vecný základ v mieste platných predpisoch a zákonoch.